Posted by: kookkhu | July 15, 2010

เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดแพร่

ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
จังหวัดแพร่
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/สถานที่จัดงาน
๑-๒ มกราคม ๒๕๕๓
  งานขนมเส้นเมืองแพร่
 
 

สถานที่  :  บริเวณลานน้ำพุ ถนนคุ้มเดิม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม :  มีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม  การจำหน่ายขนมจีน อาหารพื้นเมืองของ   จังหวัดแพร่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ –
๓ มกราคม ๒๕๕๓
  งานฤดูหนาวไทยล้านนาและกาชาดแพร่ 
 

สถานที่  : บริเวณข้างสถานีขนส่งจังหวัดแพร่และสนามกีฬา อบจ.แพร่ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
กิจกรรม : การออกร้านของส่วนราชการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของอำเภอต่าง  ๆ
                  การจำหน่ายสินค้าโอท๊อป
๑๕ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
  ประเพณีกำฟ้า
 

สถานที่  : บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีเปิดงาน, ประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน และจัดนิทรรศการละการจัด                    หมู่บ้านจำลองของแต่ละหมู่บ้านในตำบลทุ่งโฮ้ง,ประกวดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง

สถานที่  : พระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม :  ๑. มีขบวนแห่เครื่องสัการะพระธาตุช่อแฮจากทุกอำเภอและตำบลต่างๆในจังหวัดแพร่
                   ๒. มีพิธีที่เกี่ยวข้องในงานประเพณีเช่น พิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อหลวงก้อม, พิธีมหาพุทธาภิเษก                   วัตถุมงคล ,พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต,พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ,พิธีทานตุงผ้า ๒๐                   วาและตุงต่าง ๆ พิธีทำบุญถวายทักษิณานุปทาน, พิธีเดินขึ้นไหว้พระธาตุดอยเล็ง                   หลังจากทำบุญตักบาตร ที่วัดพระธาตุช่อแฮเสร็จ

๑๙ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  งานประเพณีไหว้พระธาตุเนิ้ง 

สถานที่  : วัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กิจกรรม : ช่วงเช้าวันเปิดงานจะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร กลางวันมีการฟังเทศน์                   ภาคบ่ายมีพิธีเปิดงาน กลางคืนมีงานมหรสพสมโภช

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  งานประเพณีไว้พระธาตหนองจันทร์

สถานที่  :  วัดพระธาตุหนองจันทร์ อ.สอง จ.แพร่
กิจกรรม : มีขบวนแห่ของวัดต่าง ๆ มีกันท์เทศน์มหาชาติและมหรสพสมโภชน์ตลอดคืน

๒ -๓ เมษายน ๒๕๕๓
  งานอมตะวรรณกรรมแห่งความรัก (เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย)

สถานที่   :   ณ อุทยานลิลิตพระลอ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
กิจกรรม  :  ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวัน
                     พระราชสมภพ
                     ๒. สาธิต/สอน อาชีพ ๑๐๘ อาชีพ ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน (สะล้อ ซอ ซึง) ประกวดอาหาร                      พื้นบ้าน การทำบายศรี, ประกวดการแต่งกายผ้าไทย, ประกวดวาดภาพ, กาดมั่วประกวด                      ร้องเพลง ลูกทุ่ง,การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๑๔ – ๑๖ เมษายน
๒๕๕๓
  ประเพณีสงกรานต์อำเภอลอง

สถานที่  : บริเวณหน้าวัดศรีดอนคำ ถนนสายวัฒนธรรมตลาดห้วยอ้อ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร, ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดเล่นน้ำสงกรานต์
                   มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

๑๒ – ๑๗ เมษายน
๒๕๕๓
  ประเพณีปี๋ใหม่เมืองแป้ (สงกรานต์) 

สถานที่  : สวนสุขภาพ ๙๐ ปี และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่
กิจกรรม : – เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือน
                  – ชาวเมืองแพร่จะพากันทำขนมเพื่อไปทำบุญที่วัด
                  – ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดใกล้บ้าน
                  – วันที่ ๑๕ เมษายน ซึ่งเรียกว่า “วันพญาวัน” ตอนเช้าทำบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้แก่                    บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและพิธีถวายเจดีย์ทรายโดยการ ปักตุง ๑๒ ราศี,ตุงช่อ, ตุงไส้หมู,                     ตุงตะเข็บ หรือตุงไชย เพื่อเป็นสิริมงคลแกชีวิตวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปี ชาวแพร่ ่                    จะเล่นน้ำสงกรานต์,มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์                     มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
  งานประเพณีบวงสรวงนางสิบสอง

สถานที่  :  ศาลานางสิบสอง ต.ทุ่งน้าว อ.สอง
กิจกรรม :  มีความเชื่อกันว่านางสิบสองเป็นเสิ้อเมืองของเมืองสอง คอยปกปักรักษาเภทภัยต่างๆ ให้
                   ชาวเมืองสอง พิธีบวงสรวงศาลนางสิบสอง

๑๖ เมษายน ๒๕๕๓
  ประเพณีสงกรานต์อำเภอเด่นชัย

สถานที่  : หน้าวัดศรีคิรินทราราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร, ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดเล่นน้ำสงกรานต์
                   มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

๑๖ เมษายน ๒๕๕๓
  ประเพณีสงกรานต์เมืองแห่งความรักอุทยานลิลิตพระลอ

สถานที่  : หน้าที่ว่าการอำเภอสอง จ.แพร่
กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร, ขนทรายเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ทรายภายในวัดเล่นน้ำสงกรานต์
                   มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์ และมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

๒๐ – ๒๔ เมษายน
๒๕๕๓
  ประเพณีไหว้สาสรงน้ำปิดทองพระพุทธโกศัยฯ 
สถานที่  : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีสรงน้ำ ปิดทอง สืบชะตา แห่หลวงพ่อพุทธโกศัย ฯ สำหรับให้ประชาชนร่วมกันสรงน้ำ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
  ประเพณีแห่น้ำช้าง 

สถานที่  : โรงเรียนบ้านวังลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีขอขมา และพิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม                    ของหมู่บ้านใน ต.นาพูน

๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

สถานที่  : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธธรรมกะการประกวดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การแข่งขัน                   ตอบปัญหาธรรมมะ, วาดภาพ, สาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา,การจัดนิทรรศการ
พฤษภาคม ๒๕๕๓
  ประเพณีไหว้สาพระธาตุสูงเม่น

สถานที่  : วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีทำบุญ สืบชะตา ขบวนแห่น้ำอบน้ำหอม พิธีบูชาธรรม

มิถุนายน ๒๕๕๓
  ประเพณีไหว้พระเจ้านอน

สถานที่  : วัดพระนอน  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีทำบุญ ปิดทอง มหรสพสมโภช

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
  งานแห่เทียนเข้าพรรษา

สถานที่  : วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรประกวดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
  ปร ะเพณีกิ๋นสลากข้าวหม้อ 

สถานที่   : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม  : เป็นประเพณีกิ๋นสลาก โดยใช้หม้อดิน เป็นภาชนะในการใส่เครื่อง สำหรับถวายพระสงฆ์
                   โดยเขียนใบทานลงในกระดาษว่าอุทิศส่วนกุศลไป ให้ใคร (ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว)
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
  วันเสรีไทย 

สถานที่  : พิพิธภัณฑ์เสรีไทย โรงแรมภารดร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม : กิจกรรมรำลึกถึงวีรกรรมของเสรีไทย กลุ่มเมืองแพร่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
  งานสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ 

สถานที่  : บริเวณอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ โจ้โก้แม่หล่าย  ตำบลแม่หล่าย         
                  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม : พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่
  ตุลาคม ๒๕๕๓
  งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 

สถานที่  : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
กิจกรรม : เป็นประเพณีกิ๋นสลาก ของคณะศรัทธาจากอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ                   ในจังหวัดแพร่ พระสงค์แสดงธรรมเทศนาเรื่องอนิสงค์ของการทานสลากภัต มีการแสดง                   ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
  งานประเพณีจุลกฐิน

สถานที่  : วัดไผ่ล้อม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
กิจกรรม : จัดทำผ้ากฐิน,จัดทำบริวารของจุลกฐิน,การเก็บฝ้ายประชาชนร่วมกันเก็บฝ้ายใส่ตะกร้า,                    การทอผ้าประชาชนร่วมกันทำเส้นฝ้ายตามขั้นตอน, การถวายเครื่องกวนข้าวทิพย์,                    พิธีกวนข้าวทิพย์, พิธีทอดจุลกฐิน

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ประเพณีตานถางประตีบตีนกา ปูจาแม่กาเผือก 

สถานที่  : บริเวณสวนสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
กิจกรรม : มีการจัดประเพณีลอยกระทง การจุดถังประทีป การแข่งขันบอกไฟดอก การจุดพลุ                   มีการประกวดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ
พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ประเพณีลอยกระทงไหว้พระธาตุ ห้วยอ้อ (งานยี่เป็ง)

สถานที่  : วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
กิจกรรม : ตอนเช้าทำบุญตักบาตร,พิธีปิดทองพระธาตุ,ตักบาตรสตางค์แดงแห่พระพุทธรูปไม้                   (พระเจ้าพร้าโต้) สวดพุทธาภิเษก,สวดเบิก มีการแสดงสาธิตและประกวดกิจกรรม                   ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลอยกระทง และมีมหรสพสมโภชตลอดทุกคืน

พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ประเพณีแข่งเรือลอยกระทงอำเภอวังชิ้น
สถานที่  : บริเวณท่าน้ำแม่ยม หน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
กิจกรรม : วันแรกตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตรพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม มีการแข่งเรือพาย ๑๒ ฝีผาย และ
                  ๙ ฝีผายมีการประกวดขบวนแห่กระทงของหมู่บ้าน, ตำบลต่าง ๆ มีการแสดงสาธิต                   และประกวดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ประเพณีลอยกระทงอำเภอเด่นชัย

สถานที่  : บริเวณริมฝายแม่ ปวกตรงข้ามวัดศรีคิรินทราราม ต.เด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
กิจกรรม : ตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตร มีการประกวดขบวนแห่กระทงของหมู่บ้าน, ตำบลต่าง ๆ                   มีการแสดงสาธิตและประกวดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พิธีลอยกระทง                   และมีมหรสพสมโภชตลอดทุกคืน
๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
  ประเพณีตากธรรม

สถานที่  : วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
กิจกรรม : ตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตร พิธีการนำคัมภีร์ใบลานออกมาตากแดดเพื่อควบคุมการชื้น                   และให้ประชาชนร่วมแห่ฉลองธรรม มีขบวนแห่พิธีตานข้าวใหม่,หิงไฟพระเจ้าของหมู่บ้าน,                   ตำบลต่าง ๆ มีการแสดงสาธิตและประกวดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านพิธีลอยกระทง                   และมีมหรสพ

 
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: