Posted by: kookkhu | January 7, 2010

จัดประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี2553

ททท.จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 53 (Thailand Tourism Awards 2010) หวังหนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือน เผยปีนี้มีการประกวดรางวัล 5 ประเภท ชูหลักการใส่ใจสิ่งแว้ดล้อมธรรมชาติและชุมชนในหลัก 5 กรีนส์ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ แจ้งข่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรรมอันเป็นรูปธรรมสะท้อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติที่ยั่งยืน โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ซึ่งมีกินรีเป็นสัญลักษณ์รางวัลอันทรงคุณค่าประกาศรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวไทยและระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายโครงการฯ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล โดยการดำเนินการที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นการประกาศรับรองคุณภาพสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวในแหล่งที่ได้รับรางวัล ซึ่งโครงการฯ จัดการประกวดอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – 2551 รวม 7 ครั้ง และจัดวาระพิเศษการประกวดชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2550 1 ครั้ง มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานร่วมการประกวดกว่า 1,270 ผลงาน ได้รับรางวัล 293 ราย ซึ่ง ททท. ได้ขยายผลประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้แก่ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งเวบไซต์เผยแพร่ผลงานครั้งที่ 1- 7 เป็นระยะเวลา 2 ปี http://www.tourismthailand.org/tourismawards และในปี 2553 โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 8 นับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญในวาระที่ ททท. ครบ 50 ปี สำหรับโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ประกอบด้วยประเภทรางวัล 5 ประเภท 1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย โรงแรมในเมือง โรงแรมตากอากาศ โรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา โรงแรมบูติคโฮเต็ล โรงแรมพูลวิลล่า 3. ประเภทรายการนำเที่ยว ประกอบด้วย รายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ และสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 4. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 5. ประเภทท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย Day Spa, Destination Spa, Hotel / Resort spa สถานพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ได้บูรณาการอีก 2 รางวัล คือมัคคุเทศก์ดีเด่น(Tourist Guide Awards) ครั้งที่ 6 และ รางวัล Friend Of Thailand 2010 เพื่อส่งเสริมคุณภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดงานมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2553 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของ ททท. ในการจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการใส่ใจต่อสิ่งแว้ดล้อมธรรมชาติและชุมชน ซึ่งยึดหลักโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน ในหลัก 5 กรีนส์ ได้แก่ 1. “กรีน แอทเทรคชั่น” (แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว) ต้องดำเนินงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง เช่น ไม่ทำลายป่า ไม่รุกล้ำชายหาด เป็นต้น 2. “กรีน คอมมูนิตี้” (ชุมชนสีเขียว) มีการบริหารจัดการที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 3. “กรีน แอคทิวิตี้” (กิจกรรมสีเขียว) กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 4.“กรีน เซอร์วิส” (การบริการสีเขียว) รูปแบบการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม และ5.“กรีน พลัส” (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) การแสดงออกของบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์เพื่อร่วมมือดำเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว สำหรับ สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับรางวัลปี 2553 จะมีการขยายผลประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ ททท. เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และนิตยสาร อสท. พร้อมส่งเสริมการตลาดและขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดโดยเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายของ ททท. เช่น Consumer Fair, Trade Fair, Road Show ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมผู้ที่ได้รับรางวัลฯให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยว และโครงการทดสอบสินค้าที่ดำเนินการโดย ททท. พร้อมประกาศผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลฯพร้อมตราสัญลักษณ์และบทความสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของททท.www.tourismthailand.org/tourismawards ในขณะเดียวกันยังจัดทำเครื่องมือทางการตลาด อาทิ เอกสาร แผ่นพับของ ททท. ระบุรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมประเภทรางวัลและตราสัญลักษณ์ ททท. จึงขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ทุกประเภท ตลอดจนทุกองค์กรที่มีการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 (Thailand Tourism Awards 2010) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. หมายเลขโทรศัพท์ 02250 5500 ต่อ 4495-4498 อีเมล์ : spdiv@tat.or.th หรือดาวน์โหลดคู่มือใบสมัครได้ที่ http://www.tourismthailand.org/tourismawards

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: